Zasady Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa)


Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), zwany dalej SWW, tworzą szkoły wyższe publiczne oraz inne publiczne instytucje, posiadające biblioteki naukowe z siedzibami w granicach administracyjnych miasta stołecznego Warszawy, będące sygnatariuszami Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich, do którego niniejsze Zasady są załącznikiem. SWW powstało w celu zapewnienia społeczności akademickiej Warszawy szerokiego dostępu do zasobów bibliotecznych, w szczególności poprzez wzajemne wypożyczanie zbiorów drukowanych studentom, doktorantom, słuchaczom studiów podyplomowych oraz pracownikom instytucji, które podpisały Porozumienie, zwanych dalej Partnerami Porozumienia.

Rozdział II
Użytkownik SWW

§ 2

 1. Użytkownikami SWW są:
  1. studenci I, II i III stopnia studiów i doktoranci szkół doktorskich prowadzonych przez Partnerów Porozumienia;
  2. słuchacze studiów podyplomowych prowadzonych przez Partnerów Porozumienia;
  3. pracownicy Partnerów Porozumienia zatrudnieni na umowę o pracę.
 2. Dokumentem uprawniającym do wypożyczania zbiorów w ramach SWW jest Warszawska Akademicka Karta Biblioteczna (WAKB), której funkcję po zarejestrowaniu w aplikacji do obsługi SWW, zwanej dalej aplikacją SWW, mogą pełnić:
  1. Elektroniczna Legitymacja Studencka (ELS);
  2. Elektroniczna Legitymacja Doktoranta (ELD);
  3. Elektroniczna Legitymacja Pracownicza (ELP);
  4. Warszawska Karta Miejska (WKM).
 3. Użytkownik ma prawo do posiadania jednej WAKB.
 4. Użytkownik nie ma prawa udostępniać swojej WAKB innym osobom.
 5. Czytelnik wyrażający chęć korzystania z SWW zgłasza się do biblioteki głównej własnej uczelni/instytucji, zwanej dalej biblioteką macierzystą. Warunkiem rejestracji użytkownika w aplikacji SWW jest aktualne konto biblioteczne w bibliotece macierzystej.
 6. Rekordy czytelnika tworzy w aplikacji SWW i usuwa z niej wyłącznie biblioteka macierzysta czytelnika.
 7. Termin ważności konta w aplikacji SWW przypada na 31 października następnego roku akademickiego. W przypadku pracowników zatrudnionych na czas określony, których umowa wygasa przed 31 października następnego roku akademickiego, ważność konta w aplikacji SWW jest zgodna z końcem okresu zatrudnienia.
 8. Przedłużenie ważności konta w aplikacji SWW na kolejny rok akademicki następuje na wniosek czytelnika, którego uprawnienia każdorazowo są zweryfikowane przez pracownika biblioteki macierzystej.

Rozdział III
Wypożyczanie zbiorów

§ 3

 1. Użytkownik SWW nabywa uprawnienia do wypożyczania zbiorów wybranej biblioteki SWW z chwilą dokonania osobiście wszystkich wymaganych regulaminem tejże biblioteki formalności.
 2. Zbiory w poszczególnych bibliotekach SWW wypożyczane są zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek.

Rozdział IV
Prawa i obowiązki Użytkownika SWW

§ 4

 1. Użytkownik SWW zobowiązany jest do:
  1. znajomości i przestrzegania niniejszych Zasad;
  2. rozliczenia konta czytelnika założonego w lokalnej bazie danych każdej biblioteki SWW, której zbiory wypożyczał, z chwilą rezygnacji z korzystania z SWW lub dokonywania rozliczenia z własną uczelnią/instytucją. Może tego dokonać osobiście w poszczególnych bibliotekach SWW lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem aplikacji SWW.
 2. Użytkownik SWW jest uprawniony do:
  1. wypożyczania zbiorów ze wszystkich bibliotek SWW, które w swoich lokalnych bazach danych utworzyły mu konto czytelnika, zgodnie z zasadami przyjętymi w regulaminach udostępniania zbiorów tych bibliotek;
  2. występowania do swojej biblioteki macierzystej z postulatami zmian zasad SWW;
  3. wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane w związku z obsługą SWW;
  4. usunięcia swoich danych osobowych z aplikacji SWW, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w SWW, z tym zastrzeżeniem, że dane osobowe czytelnika SWW są usuwane z aplikacji SWW po uzyskaniu potwierdzenia braku zaległości wobec bibliotek SWW, z których korzystał oraz wobec biblioteki macierzystej. Usunięcia danych osobowych dokonuje biblioteka macierzysta na podstawie wniosku złożonego przez użytkownika SWW.

Rozdział V
Ochrona danych osobowych

§ 5

 1. Administratorem aplikacji SWW, w której przetwarzane są dane osobowe Użytkowników SWW na potrzeby realizacji zadań SWW, jest Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Współadministratorami danych osobowych Użytkownika SWW są następujące podmioty:
  1. Akademia Pedagogiki Specjalnej im Marii Grzegorzewskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa;
  2. Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa;
  3. Politechnika Warszawska z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa;
  4. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
  5. Uniwersytet Warszawski z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
  6. Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61, 01-091 Warszawa;
  7. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46.
 3. Każdy ze współadministratorów odpowiada za szkody spowodowane wyłącznie w wyniku jego działań bądź działań podmiotów działających w jego imieniu.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§ 6

Do spraw nieuregulowanych w niniejszych Zasadach stosuje się postanowienia regulaminów udostępniania zbiorów poszczególnych bibliotek SWW oraz obowiązujące w nich przepisy porządkowe.